+7 727 244 54 77

7979

Позвонить бесплатно на 7979
Новости

Уведомление об изменениии ставки вознаграждения по депозиту

Уважаемые вкладчики!

АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» (далее – Фонд) утвердил изменения и дополнения во внутренние нормативные документы АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» в целях перехода к регулированию годовых эффективных ставок вознаграждения по депозитам физических лиц. Согласно утвержденным изменениям с 01 января 2017 года максимальные ставки вознаграждения по вкладам физических лиц, утверждаемые Советом директоров Фонда и рекомендуемые банкам-участникам системы гарантирования депозитов к соблюдению, в размере 14% будут относиться не к номинальным ставкам, а к годовым эффективным ставкам вознаграждения по вкладам физических лиц (далее – ГЭСВ). Соответственно, номинальная ставка вознаграждения по вкладу в национальной валюте с ежедневной капитализацией вознаграждения с начислением за фактический срок хранения вклада из расчета 360 дней в году в пределах срока действия договора без каких-либо дополнительных начислений при ГЭСВ в размере 14% составит 12,9%.

В соответствии с условиями договоров банковского вклада по продукту «Простой» (Отбасы), заключенных в период с 25 ноября 2016 года по 31 декабря 2016 года включительно (далее договоры банковского вклада), в случае если на дату внесения первоначального взноса на сберегательный счет вкладчика, открытый в Банке, максимальная ставка вознаграждения по вновь привлекаемым депозитам физических лиц, рекомендуемая АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов», будет ниже ставки вознаграждения, установленной в договоре банковского вклада, ставка вознаграждения по вкладу устанавливается в размере максимальной ставки вознаграждения по вновь привлекаемым депозитам физических лиц, рекомендуемой АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов». Информация о ставке вознаграждения в достоверном, годовом, эффективном, сопоставимом исчислении, рассчитанной согласно вновь установленной ставки вознаграждения, публикуется на веб-сайте Банка и является неотъемлемой частью договора банковского вклада.

На основании вышеизложенного ДБ АО «Банк Хоум Кредит» (Банк) настоящим информирует вас об изменении ставки вознаграждения по договорам банковского вклада, по которым первоначальный взнос поступит в Банк с 01 января 2017 года. Ставка вознаграждения по указанным договорам банковского вклада с 01 января 2017 года устанавливается в размере 12,9% годовых, при этом ставка вознаграждения в достоверном, годовом, эффективном, сопоставимом исчислении составит 14%.

 

Құрметті салымшылар!

«Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» АҚ (бұдан әрі – Қор) жеке тұлғалардың депозиттері бойынша сыйақының жылдық тиімді мөлшерлемелерін реттеуге өту мақсатында «Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» АҚ-ның ішкі нормативтік құжаттарға өзгерістер мен толықтыруларды бекітті. Бекітілген өзгерістерге сәйкес 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап жеке тұлғалардың салымдары бойынша 14% мөлшеріндегі ең жоғары сыйақы мөлшерлемелері Қордың Директорлар кеңесі бекіткендей және депозиттерге кепілдік беру жүйесінде ұсынылатын қатысушы банктерде  сыйақы номиналды мөлшерлемелері болмайды, ал жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемелері (бұдан әрі – ЖТСМ) болады. Осылайша сыйақыны күн сайын капиталдандыру қарастырылған ұлттық валютадағы салым бойынша сыйақының номиналды мөлшерлемесі бір жыл ішіндегі 360 күн есебінен салымды нақты сақтау мерзімі үшін қандай да бір қосымша есептеусіз шарттың әрекет ету мерзімі шеңберінде ЖТСМ 14%-ды құраған кезде 12,9%-ды құрайды.

2016 жылғы 25 қарашадан 2016 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғандағы кезеңде жасалынған «Қарапайым» (Отбасы) өнімі бойынша банк салымы шарттарының (бұдан әрі – банк салымы шарттары) талаптарына сәйкес егер Банкте ашылған салымшының жинақ шотына бастапқы жарнаны енгізу күнінде жеке тұлғалардың жаңадан тартылған депозиттері бойынша «Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» АҚ ұсынған ең жоғары сыйақы мөлшерлемесі банк салымы шартында бекітілген мөлшерлемеден төмен болса, салым бойынша сыйақы мөлшерлемесі «Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» АҚ ұсынатын жеке тұлғалардың жаңадан тартылған депозиттері бойынша ең жоғары сыйақы мөлшерлемесі көлемінде бекітіледі.  Сыйақының жаңадан тартылған мөлшерлемесіне сәйкес есептелген шынайы, жылдық, тиімді, салыстырмалы есептеудегі сыйақы мөлшерлемесі туралы ақпарат Банктің веб-сайтында жарияланады және банк салымы шартының ажырамас бөлігі болып табылады.

Жоғарыда мазмұндалған ақпараттың негізінде осы арқылы «Банк Хоум Кредит» АҚ ЕБ банк салымы шарттары бойынша сыйақы мөлшерлемелерінің өзгертілгендігі туралы хабарлайды. Өзгерістер 2017 жылғы 01 қаңтардан бастап Банкке бастапқы жарна түскен сәттен бастап әрекет етеді. Көрсетілген банк салымы шарттары бойынша сыйақы мөлшерлемесі 2017 жылғы 01 қаңтардан бастап жылына 12,9% мөлшерінде бекітіледі, бұл ретте шынайы, жылдық, тиімді, салыстырмалы есептеудегі сыйақы мөлшерлемесі 14%-ды құрайды.

 

Поделиться
Отправить
Отправить